Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Árva Balázs egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.arvabalazs.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető szolgáltatásai (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”) igénybevételének igénybe vevő (a továbbiakban: „Vásárló”) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Szolgáltatásokat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap működésével, illetve a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a Honlapon, vagy az ÁSZF I. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül tud érdeklődni.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A Honlapon vagy annak aloldalán található Szolgáltatások megrendelése nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. A Szolgáltató adatai

Név: Árva Balázs egyéni vállalkozó
Székhely: 1115 Budapest, Kovászna utca 4/c. 2 a.
Adószám: 57388186-1-43
E-mail cím: hello@arvabalazs.hu
Telefonszám: +36-30-326-7049
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2022/000211

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a Honlapon keresztül workshopokat, tréningeket, képzéseket, konzultációkat értékesít, a feliratkozó oldalon részletezett tartalommal, időpontban és módon.

A Szolgáltatás célja, hogy a Vásárló megismerkedhessen az online marketing módszereivel, amelyeket a Vásárló a saját tevékenysége során hasznosíthat.

3. A szerződés tárgya

A Szolgáltató online marketinggel kapcsolatos képzéseket, workshopokat, programokat tesz közé a Honlapon.

Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szolgáltató és a Vásárló (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között ráutaló magatartással, a Szolgáltatás aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a jelentkezési űrlapon található gomb lenyomásával jön létre, a Szolgáltatás oldalán található adatlap szerinti tartalommal és áron. A szolgáltatások kizárólagos nyújtója Árva Balázs egyéni vállalkozó.

4. A szerződés létrejötte, megrendelés visszaigazolása

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

A Vásárló a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott email címére 48 órán belül, amellyel a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadja, melynek megérkezésekor jön létre a szerződés a Felek között.

A Vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Vásárló által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Vásárló nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. A Szolgáltatás díjának kifizetése

Minden Szolgáltatás esetében az adott Szolgáltatást bemutató aloldalon található díjat kell kifizetnie a Vásárlónak. A jelentkezési űrlap kitöltése után, az adott Szolgáltatás díját átutalással tudja kiegyenlíteni a Vásárló.

Az átutalással kapcsolatos információkat a Szolgáltató a Vásárló által, a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címre küldi el a űrlap kitöltését követően.

6. Számlázás

A Honlapon keresztül megrendelt Szolgáltatásokhoz tartozó díj befizetéséről a Szolgáltató 15 napon belül elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el a Vásárlóhoz. A Vásárló az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

7. Megrendelés visszamondása

Workshopokra, képzésekre, tréningekre való jelentkezésnél a Vásárló visszamondhatja a jelentkezését abban az esetben, ha ezen szándékát nem a megvásárolt szolgáltatás előtti 3 munkanapban jelzi. A vásárolt szolgáltatás időpontja előtti 3 munkanapban a jelentkezés nem visszamondható, ellenben átruházható. Ebben az esetben a Vásárlónak kell találnia egy személyt, akire a vásárolt szolgáltatást átruházza.

8. Pénzvisszafizetési garancia

A képzésekre, workshopokra, tréningekre pénzvisszafizetési garanciát biztosít a Szolgáltató, amennyiben a Vásárló legkésőbb a Vásárló által megvásárolt képzés / workshop / tréning napján ezt az igényét elektronikus levélben, a vásárláskor megadott e-mail-címről küldött emailben a hello@arvabalazs.hu e-mail címre küldött levél útján kérelmezi.

Ha ezt követően jelzi a Vásárló ezt a szándékát, akkor a Szolgáltató nem köteles a befizetett díjat visszautalni.

9. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

10. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

11. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

12. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott Szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

13. ÁSZF rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.12.30.